WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy korzystania z tej strony przez Użytkownika. Należy uważnie przeczytać te ważne informacje przed kontynuowaniem korzystania ze strony.

1. Informacje ogólne

Użytkownik wchodzi na stronę What's Cooking? (What's Cooking Group NV/SA - KBO 0421.364.139, z siedzibą pod adresem Beke 1, 9950 Lievegem - Belgia) (zwaną dalej „What's Cooking?”).

 1. Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.whatscooking.group oraz dostępu do niej i/lub korzystania z niej przez Użytkownika. 

 2. Ta strona internetowa może zawierać lub odnosić się w dowolny sposób do hiperłącza do innych aplikacji lub stron internetowych stron trzecich. What's Cooking? nie ma kontroli nad treścią lub innymi cechami tych aplikacji lub stron internetowych i w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za ich treść ani cechy i nie zapewnia żadnej gwarancji w tym zakresie. Umieszczenie linków na tej stronie przez What's Cooking? w żaden sposób nie implikuje domyślnego zatwierdzenia treści tych aplikacji lub stron internetowych.

 3. Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do treści ani korzystania z tych aplikacji lub stron internetowych i w żaden sposób nie obejmują zasad użytkowania innych dostawców usług, z których można korzystać na tej stronie lub za jej pośrednictwem.

 4. Odwiedzając tę stronę lub korzystając z niej Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie bez uszczerbku dla naszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem Privacy policy

 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany te będą dotyczyły dostępu do i/lub korzystania z tej strony po takich zmianach. Dalsze korzystanie ze strony zostanie uznane za akceptację zmienionych lub nowych warunków.

2. Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się korzystać z tej strony w dobrej wierze i akceptuje odpowiedzialność za korzystanie z niej (np. wypełniając formularz kontaktowy na stronie).

 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony tylko w celach dozwolonych przez prawo. Informacje, które Użytkownik może udostępnić na stronie (np. podczas wypełniania formularzy online lub kontaktowych) muszą być kompletne, poprawne, konkretne i stosowne, mogą nie zawierać żadnych wirusów ani innego złośliwego oprogramowania, które mogą powodować błędy techniczne lub nieautoryzowane interwencje na stronie lub bądź w jakikolwiek sposób szkodliwy dla systemów What’s Cooking? i/lub danych (osobowych) Użytkownika lub innych użytkowników strony, nie mogą naruszać obowiązujących (belgijskich i europejskich) przepisów, w tym ogólnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”) i Księgi VI Kodeksu prawa gospodarczego i nie mogą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej. Użytkownik zabezpieczy What's Cooking? przed wszelkimi kosztami, odsetkami i kosztami obsługi prawnej (sąd i prawnik) w związku z dowolnymi roszczeniami w tym zakresie.

 3. Użytkownik musi posiadać przyzwoite i stabilne połączenie internetowe oraz wydajny sprzęt i oprogramowanie odpowiednie dla (usług) strony. Użytkownik musi także posiadać wystarczającą i aktualną ochronę antywirusową, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i zaporę sieciową.

 4. W przypadku, gdy systemy What's Cooking?, jej partnerzy, usługodawcy, dostawcy i/lub inni użytkownicy lub odwiedzający stronę poniosą szkody w wyniku wymiany wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików, wyłącznie Użytkownik poniesie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w stosunku do What's Cooking? i w pełni zabezpieczy What's Cooking?, bez ograniczeń, przed wszelkimi kosztami, odsetkami i kosztami obsługi prawnej (sąd i prawnik) w związku z dowolnymi roszczeniami osób trzecich (w tym partnerów, usługodawców, dostawców i użytkowników/osób odwiedzających stronę What's Cooking?).

 5. What's Cooking? jest uprawniona, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, do odmowy dostępu do strony (lub jej części), w przypadku, gdy Użytkownik w jakikolwiek sposób nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, Polityki Prywatności i/lub innych zasad What's Cooking?. W takim przypadku What's Cooking? nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które Użytkownik możesz ponieść w wyniku takiej odmowy.

3. Informacje i treść - dostępność

 1. What's Cooking? Stara się, aby wszystkie informacje i treści na stronie w najszerszym znaczeniu tych pojęć, w tym zdjęcia, pliki wideo, teksty, opisy itp., były poprawne, kompletne i aktualne. Pomimo naszych starań mogą się pojawić nieścisłości, za które What's Cooking? nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

 2. What's Cooking? stara się zapewnić, żeby strona była dostępna 24 godziny na dobę, ale nie może tego zagwarantować. What's Cooking? nie może wykluczyć wystąpienia awarii, przerw lub błędów technicznych, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do strony.

 3. What's Cooking? zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany, ulepszania i/lub aktualizacji treści, informacji, prezentacji i/lub dostępności dowolnej części tej strony w dowolnym momencie.

4. Przetwarzanie danych osobowych

What's Cooking? dba o prywatność Użytkowników i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO). Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez What's Cooking? na stronie lub za jej pośrednictwem odbywa się zgodnie z naszą Polityką Prywatności dostępną pod linkiem: Privacy policy

5. Własność intelektualna

 1. Ta strona, jej części i wszystkie informacje i/lub treści, połączone i/lub generowane przez stronę, w tym między innymi wszystkie teksty, obrazy, logo, grafika, formuły, pliki wideo, pliki dźwiękowe, kody HTML, oprogramowanie, bazy danych, projekty lub inne prace, treści lub informacje na stronie lub powiązane z nią, to wyłączna własność intelektualna What's Cooking? lub jej licencjodawców.

 2. Innymi słowy, Użytkownikowi nie wolno reprodukować ani przedstawiać strony (lub jej części), w tym żadnych informacji umieszczonych na stronie lub generowanych przez nią ani/lub jej treści, w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody What's Cooking? lub jej licencjodawców.

 3. Nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie może być interpretowane jako przeniesienie praw lub udzielenie licencji w odniesieniu do praw własności intelektualnej What's Cooking? lub jej licencjodawców na Użytkownika.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje lub treści na stronie mogą podlegać ochronie w formie praw (własności intelektualnej) stron trzecich. Użytkownik oświadcza, że będzie respektował te prawa i zabezpieczy What's Cooking? w pełni, przed wszelkimi kosztami, odsetkami i kosztami obsługi prawnej (sąd i prawnik) w związku z wszelkimi naruszeniami tych praw przez Użytkownika.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. What's Cooking? nie ponosi odpowiedzialności za:

 • żadne szkody wynikające z korzystania z informacji na tej stronie internetowej lub związane z nim;

 • akość, kompletność, dokładność, przydatność, dostępność lub formę informacji na stronie lub generowanych przez nią lub przez inne (zewnętrzne) strony internetowe lub aplikacje, do których odsyłają (nawet dozwolone) hiperłącza na stronie;

 • żadne decyzje lub działania podjęte przez Użytkownika na podstawie treści lub informacji na stronie ani za szkody wynikające z takich decyzji;  

 • ewentualne awarie, przerwy, błędy techniczne, błędne manewry techniczne, nieautoryzowane ingerencje (w tym hakerów), wirusy itp. na stronie;

 • (działanie i/lub dostępność) oprogramowania i/lub aplikacji osób trzecich lub ich konsekwencje dla korzystania ze strony;

 • szkody pośrednie lub wtórne (w tym między innymi strata czasu, utrata możliwości, utrata zysków, utrata dochodów, szkody emocjonalne itp.);

 • drobne przewinienia inne niż umyślne lub poważne wykroczenie równoważne z umyślnym;      

 • przypadki Siły Wyższej.

 1. What's Cooking? w żadnym wypadku nie może solidarnie lub in solidum z osobami trzecimi zostać pociągnięta do odpowiedzialności w celu naprawienia szkody.

 2. Użytkownik zabezpieczy What's Cooking? w całości przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich związanymi lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z wizyty Użytkownika na stronie i/lub korzystania z niej.

7. Skargi

Skargi wynikające z korzystania z tej strony lub zastosowania niniejszych Warunków użytkowania można zgłosić What's Cooking? poprzez formularz online: https://www.whatscooking.group/en-GB/contact

8. Prawo właściwe

 1. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności podlega wyłącznie prawu belgijskiemu.

 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszych Warunków użytkowania lub korzystaniem z tej strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Gandawy.