Geconsolideerde financiële resultaten eerste semester 2023

Eerste halfjaarresultaten van het nieuwe ‘What’s Cooking?’ bevestigen herstel, ondanks voortdurende kosteninflatie. Na een terugval van de volumes in de eerste jaarhelft komt er opnieuw volumegroei.

Visual_Website
  • Een stijging van de halfjaar omzet met 11%: van 373 miljoen EUR naar 413 miljoen EUR.

  • Volumedaling in bereide gerechten in lijn met de verwachtingen – maar met positieve signalen naar volumegroei door het herwinnen van bepaalde contracten in de tweede jaarhelft. What’s Cooking? blijft inzetten op smaakvolle kwalitatief hoogstaande producten aan een correcte prijs richting haar klanten.

  • Kosteninflatie blijft hoog met salaris-inflatie van ongeveer 10%, varkensprijsstijgingen van meer dan 20% sinds eind 2022 en 74% sinds begin 2022. Overige ingrediënten stijgen in realiteit ook verder door, goed voor een kostenstijging van meer dan 10 miljoen Euro (exclusief kosten van arbeid) ten opzichte van de kostprijzen eind 2022.

  • Herstel van het EBITDA resultaat met 19%: van 16,9 miljoen EUR naar 20,0 miljoen EUR.

  • Niet onderliggende kosten in EBITDA bedragen 1,1 miljoen EUR en zijn ondermeer gelinkt aan de re-branding van de groep sedert maart 2023 en een beperkte niet-recurrente kost gelinkt aan de afgebroken acquisitie van Imperial-Stegeman.

  • Netto schuld blijft stabiel op 75 miljoen EUR ten opzichte van 30 juni vorig jaar. Ten opzichte van 31 december 2022 stijgt de netto schuld met 7 miljoen EUR.   

 

De eerste jaarhelft werd niettegenstaande uitspraken in media omtrent vermeende daling, in realiteit en ondanks alle inspanningen voor optimale aankoopstrategie, nog steeds gekenmerkt door een forse inflatie van grondstof-, ingrediënten- en energiekosten alsook salariskosten. Deze kostenstijgingen werden op een verantwoordelijke en transparante manier doorgerekend aan de klanten. Die vertraagde doorrekening van de stijgingen die we ook in 2022 kenden, zorgen ditmaal wel voor een herstel van het EBITDA-resultaat.

Zoals verwacht stegen ook de financieringskosten in de eerste jaarhelft, met ongeveer 0,9 miljoen EUR. Deze zullen naar verwachting verder blijven stijgen in de tweede jaarhelft.

Als gevolg van bovenstaande stijgt het resultaat na belastingen van 1,5 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van 2022 naar 2,4 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van 2023.

De salariskosten stegen fors in de eerste jaarhelft van 2023 als gevolg van de automatische loonindexering in diverse landen waar What’s Cooking? actief is. Waar mogelijk heeft What’s Cooking? bezetting van (tijdelijke) arbeid in de fabrieken beperkt aangepast om gepast in te spelen op de gewijzigde volumes. Het bedrijf zet deze flexibiliteit in arbeid verder in geval van zowel volumedaling als volumestijging.

 

Ready Meals - Bereide gerechten

De half jaar omzet binnen het segment steeg met 21 miljoen EUR (+13,3%) tegenover 2022. Deze stijging is toe te schrijven aan de inflatie van de grondstofkosten met doorrekening van die kostenstijgingen, en dit ondanks een daling in het volume ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De volumedaling werd vooral veroorzaakt door het niet verlengen van voornamelijk niet-rendabele contracten. De categorie als geheel blijft zeer solide en we zien in de tweede jaarhelft van 2023 de volumes terug aantrekken.

Onze strategie om steeds smaakvolle kwalitatieve producten te blijven leveren, werpt vruchten af :  de goede klanten-trouw illustreert dat  een correcte prijs-kwaliteitsmix  cruciaal is om duurzame partnerships aan te gaan met zowel de klant als de consument.

Bovendien is er een blijvende focus op innovatie met het eerder aangekondigde investeringsprogramma op een verbetering van producten, verpakkingen en processen .

De What’s Cooking? vestiging in het Verenigd Koninkrijk won opnieuw diverse awards bij de British Frozen Food Award uitreiking en won 2 gouden awards voor de “Beef Rib in Miso Butter” en voor de “Beef Burrito Bowl” maaltijden. Daarnaast blijft deze categorie verder inzetten op een groei van het plantaardig gamma.

 

Savoury - Hartig beleg

De half jaar omzet binnen de SBU Savoury steeg met 18,9 miljoen EUR (+8,9%) tegenover 2022 voornamelijk door de inflatie van loonkosten, kosten van vlees en verpakkingen maar ook energie ten opzichte van vorig jaar dewelke transparant werden doorgerekend waar mogelijk. Ten opzichte van eind 2022 is vooral de voortdurende stijging van de vleeskosten (en niet in het minst varkensvlees) een constante factor.

De volumes liepen licht terug, maar het marktaandeel was vergelijkbaar met dat in 2022.

Operationeel werd geïnvesteerd in verbetering van processen en efficiëntie terwijl in productontwikkeling blijvend wordt ingezet op vernieuwende producten met dierlijke en/of plantaardige proteïnen.

 

Strategie en Duurzaamheid

Zoals eerder aangekondigd hebben we met de naamswijziging ook onze nieuwe strategie gelanceerd.

CEO Piet Sanders stelt: “Ik ben blij met de respons die we vanuit de markt gekregen hebben op onze naamswijziging en de aanpassing van onze strategie. Naast positieve feedback van onze klanten met wie we steeds meer als partners gaan samenwerken, waren de zeer positieve reacties van onze medewerkers een mooie bevestiging. ‘Confident en Courageous’ werken we ‘Day by Day & Side by Side’ aan onze missie: ‘Making sustainable food consumption second nature’. We merkten ook dat onze engagement scores waarmee we de betrokkenheid van onze medewerkers meten, verbeterden en we engageren ons hier om nog verdere stappen vooruit te zetten”.

Ook de nieuwe innovatie organisatie krijgt steeds meer vorm, wat onder andere zal resulteren in de eerste vernieuwende producten op de markt in de tweede jaarhelft van 2023 en begin 2024. Tot slot brachten we onze CO2 footprint volledig in kaart - per product en per ingrediënt - en hield het bedrijf haar eerste ‘supplier day’ om samen met leveranciers de strategie verder uit te werken voor een meer duurzame keten. Op vlak van duurzaamheid werden mooie stappen vooruit gezet en blijft het bedrijf zich samen met haar partners verder uitdagen om de uitdagende KPI’s met tracking via onze digitale tool te realiseren. What’s Cooking? neemt haar verantwoordelijkheid binnen de sector  samen met haar stakeholders!” 

 


Geconsolideerde kerncijfers What’s Cooking Group NV eerste semester 2023

Resultatenrekening in 000 Euro

30/06/23

30/06/22

∆ %

Verkopen (netto omzet)

412 579

372 646

10,7%

Onderliggende EBITDA

21 123

17 781

18,8%

EBITDA

20 022

16 882

18,6%

Onderliggend resultaat van de bedrijfsactiviteiten (UEBIT)

7 098

3 814

86,1%

Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT)

5 997

2 915

105,7%

Netto financieringskosten

-1 849

-916

101,9%

Resultaat van de bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten (EBT)

4 148

1 999

107,5%

Belastingen

-1 706

-528

223,1%

Resultaat na belastingen vóór aandeel van ondernemingen

2 442

1 471

66,0%

   geboekt via de vermogensmutatiemethode

 

Resultaat na belastingen (EAT)

2 386

1 471

62,2%

     Winst van het boekjaar: aandeel derden

0

70

 

     Winst van het boekjaar: aandeel groep

2 386

1 401

 

 

 

Financiële positie in 000 Euro

 

 

30/06/23

31/12/22

 

Balanstotaal

389 190

404 459

-3,8%

Eigen vermogen

117 776

120 573

-2,3%

Netto financiële schulden

74 838

74 636

0,3%

Eigen vermogen/Totale activa (in%)

30,3%

29,8%

 

Gearing Ratio

63,5%

61,9%

 

 

 

Kerncijfers in Euro per aandeel

 

 

30/06/23

30/06/22

 

Aantal aandelen

1 821 006

1 794 217

 

Gemiddeld aantal aandelen

1 821 006

1 794 217

 

Netto cashflow

9,01

8,60

4,7%

Winst van het boekjaar: aandeel groep

1,31

0,78

67,8%

EBITDA

11,00

9,41

16,9%

Vooruitzichten

Ondanks de uitdagende macro-economische omgeving met blijvende kosteninflatie van grondstoffen, loonkosten & ingrediënten blijven we ervan overtuigd dat ons onderliggend EBITDA resultaat voor 2023 tussen dat van 2021 en 2022 zal uitkomen. De volumestijging door het terugwinnen van bepaalde contracten in Bereide Gerechten zal hiertoe bijdragen en dit ondanks investeringen die we maken in mensen en middelen om onze langere termijn strategie in concrete acties om te zetten.

De groep blijft focussen op het verantwoord en transparant doorrekenen van de uitzonderlijke kosteninflatie die de markt kenmerkt.

 

Halfjaarlijks financieel verslag

Het halfjaarlijks financieel verslag van de groep vindt u terug op www.whatscooking.group in de Investor Relations module.

Het halfjaarlijks financieel verslag bevat de verkorte geconsolideerde financiële staten, opgesteld overeenkomstig IAS 34, de verklaring zonder opmerkingen van de commissaris omtrent zijn beperkt nazicht en de andere wettelijk vereiste meldingen.

Ons laatste nieuws

cover-2023

Ontdek ons jaarverslag 2023

“A lot is cooking” en dit wordt allemaal samengevat in ons NIEUWE Geïntegreerde Jaarverslag 2023 van What’s Cooking? waarin voor het eerst ook onze Duurzaamheidsambities en prestaties op het gebied van CSRD zijn opgenomen.

plant

Come a casa® wordt groener met haar nieuwste plantaardige lasagne

Come a casa zet een grote stap op vlak van duurzaamheid. In april lanceert Come a casa een 100% plantaardige lasagne bolognese – even lekker en even betaalbaar als haar klassieke lasagne bolognese én bovendien verpakt met 85% minder plastic. Nog vóór de lancering in Belgische supermarkten, werd de nieuwste lasagne reeds geproefd door enkele consumenten… al wisten ze dat zelf niet…

Persbericht-Foto-2

Vicepremier Vincent Van Peteghem bezoekt fabriek van What’s Cooking? in Lievegem

What’s Cooking? - voortrekker in verduurzaming van de sector van hartig beleg en bereide gerechten - geeft Vicepremier Vincent Van Peteghem in het kader van een VOKA bedrijfsbezoek meer inzicht in haar bedrijfsstrategie, opportuniteiten en uitdagingen. De productie plaatst zowel op vlak van processen, verpakkingen als product-innovaties, duurzaamheid in het hart van haar activiteiten. Samen met andere partijen zoals beleidsmakers, de grootdistributie en leveranciers, gaat What’s Cooking? de uitdaging aan om het belang van meer duurzaam consumeren aan een faire prijs waar te maken.

Ontdek al ons nieuws