Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van deze website. Je dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer je de website verder gebruikt.

1. Algemeen

 1. Je bezoekt een website van What's Cooking? (What's Cooking Group NV/SA - KBO 0421.364.139, met zetel te Beke 1, 9950 Lievegem - België) (hierna:“What's Cooking?”).  

 2. Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de website beschikbaar op https://www.whatscooking.group en op jouw toegang en/of gebruik ervan.    

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. What's Cooking? heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door What's Cooking? houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.   

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via deze website gebruik kan maken. 

 1. Door deze website te bezoeken/gebruiken, geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd onze privacy policy inzake de verwerking van persoonsgegevens op of via de website, beschikbaar op Privacy policy

 2. Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden.  

2. Gebruik van de website 

 1. Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. bij het invullen van het contactformulier op de website). 

 2. Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (bv. bij het invullen van web- of contactformulieren) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van What's Cooking? en/of voor (persoons)gegevens van jou of andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient What's Cooking? in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband. 

 3. Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken. 

 4. Voor het geval de systemen van What's Cooking?, van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers of websitebezoekers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, ben enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van What's Cooking? en zal je What's Cooking? integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en gebruikers/websitebezoekers van What's Cooking?) die hierdoor schade zouden lijden. 

 5. What's Cooking? heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy en/of de andere policies van What's Cooking?. In voorkomend geval is What's Cooking? op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden. 

3. Informatie en inhoud - beschikbaarheid 

 1. What's Cooking? tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten, omschrijvingen, etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor What's Cooking? geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.  

 2. What's Cooking? tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. What's Cooking? kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen. 

 3. What's Cooking? behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website te allen tijde te verwijderen, wijzigen, verbeteren en/of actualiseren. 

4. Verwerking van persoonsgegevens 

What's Cooking? draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door What's Cooking? op of via de website is onze privacy policy van toepassing, beschikbaar op: Privacy policy

5. Intellectuele eigendom 

 1. Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van What's Cooking? of haar licentiegevers.

  Met andere woorden is het je te allen tijde verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van What's Cooking? of haar licentiegevers.  

 2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van What's Cooking? of haar licentiegevers aan jou. 

 3. Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbiedigen en What's Cooking? integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten. 

6. Aansprakelijkheid 

 1. What's Cooking? is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: 

  • schade van welke aard ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website;  

  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen; 

  • (schade als gevolg van) enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;  

  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website; 

  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website; 

  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.); 

  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;  

  • gevallen van overmacht. 

 2. What's Cooking? kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden. 

 3. Je dient What's Cooking? integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.  

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan What's Cooking? via dit webformulier: https://www.whatscooking.group/nl-NL/contact

8. Toepasselijk recht 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 

 2. Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Gent, bevoegd.